Regulamin2019-05-20T20:11:32+02:00

REGULAMIN

§1 PRZEDMIOT REGULACJI

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług będących przedmiotem działalności Ośrodka Maxcamp, zwanego dalej „Ośrodkiem”, zasady odpowiedzialności oraz zasady przebywania na terenie Ośrodka.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” jest integralną częścią umowy zawieranej każdorazowo z klientami Ośrodka poprzez rezerwację, zapłatę zaliczki, podpisanie karty meldunkowej.
3. Regulamin obejmuje tak wszystkich gości Ośrodka, jak i, w zakresie odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie Ośrodka, innych osób przebywających na terenie Ośrodka.
4. Regulamin jest dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej pod adresem www.domkimaxcamp.pl.

§2 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą zameldowania Gościa jest wypełnienie karty meldunkowej oraz okazanie pracownikowi Ośrodka lub innej upoważnionej przez Ośrodek osobie dokumentu tożsamości, potwierdzającego dane ujęte w karcie meldunkowej.
2. Ośrodek może odmówić przyjęcia rezerwacji lub zameldowania osoby, która uprzednio zachowała się rażąco sprzecznie z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego, w tym w szczególności dokonała zniszczenia mienia stanowiącego wyposażenie Ośrodka lub innego Gościa.
3. Ośrodek pobiera płatność za pobyt w ośrodku z góry w momencie meldunku Gościa w Ośrodku lub za potwierdzeniem przelewu dokonanego przez Gości, który zostanie zaksięgowany na koncie Ośrodka przed przyjazdem.
4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości ( wyliczona przez Ośrodek na podstawie wartości rezerwacji )w terminie 4 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji. Wpłata pomimo, że dokonywana jest po dokonaniu rezerwacji ma charakter zadatku w rozumieniu art. 394 k.c. co oznacza w szczególności, że w razie niewykonania umowy przez Gościa (np. rezygnacji z pobytu) Ośrodek bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpi i otrzymany zadatek zachowa. W przypadku niewykonania umowy przez Ośrodek Gość może od umowy odstąpić i żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie zaś wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia Gościa.
5. Przybycie przez Gościa do Ośrodka po czasie rozpoczęcia doby hotelowej, o której mowa w §3. ust. 2, nie ma wpływu na wysokość należności należnej Ośrodkowi z tytułu rezerwacji i zajęcia domku.
6. W przypadku rezygnacji przez Gościa z pobytu w Ośrodku w trakcie jego trwania , wynagrodzenie za pobyt nie podlega zwrotowi.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z OŚRODKA

1. Domki znajdujące się na terenie Ośrodka są wynajmowane na doby hotelowe.
2. Dobra hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.
4. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, puszczania muzyki, krzyków, wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań.

5. W sytuacji nie zastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, Właściciel Ośrodka lub osoba upoważniona ma prawo wezwać Policję, która dokona interwencji. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie Ośrodek ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a dana osoba (lub osoby) zostaną natychmiastowo wymeldowane a tym samym zmuszone do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji żaden zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.
6. Korzystanie z placu zabaw oraz Sali zabaw znajdujących się na terenie Ośrodka jest dopuszczalne w godzinach od godzi\ny 8:00 do godziny 22:00 tego samego dnia. Dzieci korzystające z placu zabaw oraz Sali zabaw pozostają pod opieką opiekunów prawnych. Zasady zachowania na placu zabaw określa szczegółowo regulamin placu zabaw.
7. Gość Ośrodka nie może przekazać innej osobie uprawnienia do korzystania z zajmowanego przez niego domku.
8. Osoby niezameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać, na terenie Ośrodka. Przebywanie osób trzecich na terenie Ośrodka uprawnia Ośrodek do rozwiązania umowy z Gościem i usunięcia go z terenu Ośrodka.
9. Maksymalna liczba gości w domku, bez względu na wiek wynosi 6 osób. W przypadku większej liczby gości, Ośrodek ma prawo rozwiązać umowę.

§4 USŁUGI

1. Ośrodek w ramach umowy zobowiązuje się do zapewnienia Gościom przez umówiony czas domku, z którego Gość może skorzystać.
2. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W przypadku przekroczenia przez Gościa doby hotelowej, Ośrodek obciąży Gościa kosztami wykorzystania kolejnej doby hotelowej.
2. Dzieci powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
3. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci korzystające w domkach z antresoli oraz łóżek piętrowych. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z antresoli oraz prowadzących do niej schodów tylko za zgodą i przy asekuracji opiekunów prawnych. Wejście i zejście z antresoli odbywa się zawsze przodem do stopni drabiny.
4. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy. Ośrodek wyceni wyrządzone przez Gościa szkody i obciąży go rachunkiem z tego tytułu.
5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
6. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
7. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
8. Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie rzeczy Gościa w trakcie pobytu w Ośrodku.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza terenem Ośrodka. Każdy domek posiada jedno miejsce parkingowe. Za szkody wyrządzone na placu parkingowym właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności. Parkowanie odbywa się na własną odpowiedzialność Gościa.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pobyt w domkach małych zwierząt domowych posiadających aktualne szczepienie jest możliwy po uzyskaniu wcześniejszej zgody obsługi Ośrodka. Zwierzę przebywające na terenie ośrodka znajduje się na smyczy pod pełną kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych Gości Ośrodka. Na spacery zwierzęta należy wyprowadzać poza Ośrodek. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka.
2. W Ośrodku i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
3. Grillowanie jest dopuszczalne w miejscach do tego wyznaczonych. Obowiązuje zakaz grillowania na tarasie domków.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, który jest na wyposażeniu domku i Ośrodka.
5. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać , doprowadzić do porządku zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci. Pozostawienie brudnych naczyń, śmieci, nieporządku , będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 PLN. Odpady należy segregować.
6. W domkach usytuowanych na terenie Ośrodka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
7. Zabrania się hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, a w szczególności smażenia ryb w domkach ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Ośrodkach.
8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.
9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
10. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Maxcamp dla potrzeb niezbędnych dla realizacji pobyty gościa w Ośrodku, korzystania przez gościa z usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
11. Regulamin obowiązuje od 21.03 2018r.Regulamin obowiązuje od 21.03 2018r.