REGULAMIN

REGULAMIN OŚRODKA MAXCAMP


 • 1 PRZEDMIOT REGULACJI
 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia przez MAXCAMP Maksymowicz Sp. J (dalej jako „MAXCAMP”) z siedzibą w Stargardzie przy ul. Generała Leopolda Okulickiego 3, KRS: 0000548271, usług wynajmu domków letniskowych na terenie ośrodków wypoczynkowych (zwanych dalej „Ośrodkami”):
  1. MAXCAMP Międzywodzie, ul. Turystyczna 3, 72-415 Międzywodzie, domkimaxcamp.pl/;
  2. MAXCAMP Kolor – ul. Plażowa 3, 72-415 Międzywodzie, domkimaxkolor.pl/;
  3. MAXCAMP Dziwnów – ul. Spadochroniarzy, 72-418 Dziwnów, domkidziwnow.com.pl/.
 2. Regulamin, jest integralną częścią umowy zawieranej każdorazowo z osobami dokonującymi rezerwacji domku letniskowego (zwanymi dalej „Klientami”).
 3. Przepisy Regulaminu, obejmują zarówno Klienta jak również jego osoby towarzyszące. Klient jest osobiście obowiązany do przekazania osobom towarzyszącym zarówno treści niniejszego regulaminu, jak również treści Polityki Prywatności, dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez MAXCAMP.
 4. Integralną częścią umowy łączącej Klienta z MAXCAMP są również dodatkowe warunki przedstawione w potwierdzeniu rezerwacji, przesyłanym przez MAXCAMP w odpowiedzi na zgłoszenie rezerwacyjne. W razie rozbieżności co do treści zapisu zawartego w dodatkowych warunkach oraz zapisu Regulaminu, strony obowiązywać będzie dany zapis dodatkowych warunków.
 5. Regulamin jest dostępny w recepcjach Ośrodków oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej: https://www.domkimaxcamp.pl/regulamin/.
 • 2 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Zgłoszenia rezerwacyjne dokonywane są przez Klienta drogą mailową przy pomocy udostępnionych na stronach internetowych Ośrodków (w zakładkach „Kontakt”) adresów poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Klienta, z którego przesłane zostało zgłoszenie rezerwacyjne jest domyślnym adresem do kontaktu do czasu poinformowania przez Klienta o zmianie adresu do kontaktu.
 2. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana wpłata zadatku w wysokości 30% wartości (wyliczona przez MAXCAMP na podstawie wartości rezerwacji) w terminie 4 dni od dnia potwierdzenia rezerwacji przez MAXCAMP drogą mailową. Brak zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 3. Wpłata powyższa ma charakter zadatku w rozumieniu art. 394 k.c. co oznacza w szczególności, że w razie niewykonania umowy przez Klienta (np. rezygnacji z pobytu) MAXCAMP bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpi i otrzymany zadatek zachowa. W przypadku niewykonania umowy przez MAXCAMP Gość może od umowy odstąpić i żądać sumy dwukrotnie wyższej. W razie zaś wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia Klienta.
 4. Po opłaceniu zadatku Klient obowiązany jest do przesłania na adres kontaktowy Ośrodka swoich danych osobowych (imię i nazwisko, pesel) oraz danych osobowych wszystkich osób towarzyszących.
 5. Przybycie Klienta do Ośrodka po czasie rozpoczęcia doby hotelowej, o której mowa w § 3 ust. 2, nie ma wpływu na wysokość należności z tytułu rezerwacji i pobytu w Ośrodku.
 6. Podstawą zameldowania Klienta oraz osób towarzyszących w Ośrodku jest wypełnienie karty meldunkowej oraz okazanie pracownikowi Ośrodka lub innej upoważnionej przez Ośrodek osobie dokumentów tożsamości Klienta oraz osób towarzyszących, potwierdzających dane ujęte w karcie meldunkowej oraz zgłoszeniu rezerwacyjnym.
 7. Ośrodek może odmówić przyjęcia rezerwacji lub zameldowania osoby, która uprzednio zachowała się rażąco sprzecznie z Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego, w tym w szczególności dokonała zniszczenia mienia znajdującego się na terenie Ośrodka lub mienia, będącego własnością innego Klienta.
 8. Ośrodek pobiera płatność za pobyt w ośrodku z góry w momencie zameldowania Klienta w Ośrodku lub za potwierdzeniem przelewu dokonanego przez Klienta, który zostanie zaksięgowany na koncie Ośrodka przed przyjazdem.
 9. W przypadku rezygnacji przez Klienta lub którejkolwiek z osób towarzyszących z pobytu w Ośrodku w trakcie jego trwania, wynagrodzenie za pobyt nie podlega zwrotowi.

 

 • 3 ZASADY KORZYSTANIA Z OŚRODKA
 1. Domki znajdujące się na terenie Ośrodka są wynajmowane na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.
 4. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, puszczania muzyki, krzyków, używania wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań.
 5. W sytuacji niezastosowania się do zasad obowiązujących w Ośrodku, personel Ośrodka lub osoba upoważniona ma prawo wezwać Policję, która dokona interwencji. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie MAXCAMP ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a dana osoba (lub osoby) zostaną natychmiastowo wymeldowane a tym samym zmuszone do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym. W takiej sytuacji zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje.
 6. Korzystanie z placu zabaw oraz Sali zabaw znajdujących się na terenie Ośrodka jest dopuszczalne od godziny 8:00 do godziny 22:00. Dzieci korzystające z placu zabaw oraz Sali zabaw pozostają pod opieką opiekunów prawnych. Zasady zachowania na placu zabaw określa szczegółowo regulamin placu zabaw udostępniony na jego terenie.
 7. Klienci i osoby towarzyszące nie mogą przekazać innej osobie uprawnienia do korzystania z zajmowanego przez nich domku.
 8. Osoby niezameldowane w Ośrodku nie mogą przebywać, na terenie Ośrodka. Przebywanie osób trzecich na terenie Ośrodka na podstawie zgody Klienta lub osoby towarzyszącej, uprawnia MAXCAMP do rozwiązania umowy z Klientem i usunięcia go wraz z osobami towarzyszącymi z terenu Ośrodka.
 9. Maksymalna liczba gości w domku, bez względu na wiek wynosi 6 osób. W przypadku przebywania w domku większej liczby osób, Ośrodek ma prawo rozwiązać umowę w trybie określonym w ust. 8.
 10. Pobyt w domkach małych zwierząt domowych, posiadających aktualne szczepienie jest możliwy po uzyskaniu wcześniejszej zgody personelu Ośrodka. Zwierzę przebywające na terenie ośrodka powinno znajdować się na smyczy pod stałą kontrolą właściciela oraz nie może zakłócać wypoczynku bądź stwarzać zagrożenia dla innych gości Ośrodka. Na spacery zwierzęta należy wyprowadzać poza Ośrodek. Klient jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Ośrodka.
 11. W Ośrodku i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.
 12. Grillowanie jest dopuszczalne w miejscach do tego wyznaczonych. Obowiązuje bezwzględny zakaz grillowania na tarasie domków.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, który jest na wyposażeniu domku i Ośrodka.
 14. Przed opuszczeniem Ośrodka należy posprzątać, doprowadzić do porządku zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na segregowane śmieci. Pozostawienie brudnych naczyń, śmieci, nieporządku, będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł.
 15. W domkach usytuowanych na terenie Ośrodka nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 16. Zabrania się hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, a w szczególności smażenia ryb w domkach ani innych zachowań, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Ośrodka.
 17. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu.
 18. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 

 • 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. W przypadku przekroczenia przez Klienta doby hotelowej, w tym przebywania Klienta lub osób towarzyszących na terenie Ośrodka po zakończeniu ostatniej doby hotelowej wynajmu, MAXCAMP obciąży Klienta kosztami wykorzystania kolejnej doby hotelowej.
 2. Dzieci powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Klient i osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod ich opieką, w tym korzystające z placów i Sali zabaw oraz z antresoli oraz łóżek piętrowych, znajdujących się w domkach. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z antresoli oraz prowadzących do niej schodów tylko za zgodą i przy asekuracji opiekunów prawnych. Wejście i zejście z antresoli odbywa się zawsze przodem do stopni drabiny.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy osób towarzyszących. MAXCAMP wyceni wyrządzone szkody i obciąży Klienta rachunkiem z odpowiedzialnością z tego tytułu.
 4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu, MAXCAMP może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań MAXCAMP, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 5. Klient powinien zawiadomić personel Ośrodka o wystąpieniu szkody w mieniu Ośrodka niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Każdorazowo Klienci i osoby towarzyszące opuszczające domek, ze względów bezpieczeństwa, obowiązane są wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
 7. MAXCAMP przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Klienta oraz osoby towarzyszące do Ośrodka w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi lub spowodowane szkody.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie rzeczy Klienta i osoby towarzyszące w trakcie pobytu w Ośrodku.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta lub osoby towarzyszące, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Ośrodka czy poza terenem Ośrodka. Każdy domek posiada jedno miejsce parkingowe. Za szkody wyrządzone na placu parkingowym MAXCAMP nie ponosi odpowiedzialności. Parkowanie odbywa się na parkingach niestrzeżonych, na własną odpowiedzialność Klienta i osób towarzyszących.
 • 6 DANE OSOBOWE
 1. Dokonując zgłoszenia rezerwacyjnego Podróżny zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zgłoszeniu oraz oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie domkimaxcamp.pl/polityka-prywatnosci/ oraz, że informacje te przekazał wszystkim swoim osobom towarzyszącym. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy najmu domku letniskowego.
 2. Podanie błędnych lub niepełnych danych osobowych może skutkować dodatkowymi kosztami lub brakiem możliwości realizacji usług przez MAXCAMP.
 3. Klient jest zobowiązany poinformować MAXCAMP o zmianie danych osobowych swoich lub osoby towarzyszącej.
 4. Podróżny przy zawarciu Umowy może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestników w imieniu i na rzecz których zawiera Umowę w celach marketingowych (wykorzystywane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny).
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz osób towarzyszących znajdują się w Polityce Prywatności na stronie domkimaxcamp.pl/polityka-prywatnosci/.