Informacja o danych osobowych dla gości Ośrodka wypoczynkowego MAXCAMP w Międzywodziu

 1. Administratorem danych osobowych jest MAXCAMP Maksymowicz Sp.j., ul. Turystyczna w Międzywodziu będąca właścicielem Ośrodka wypoczynkowego MAXCAMP (dalej: MAXCAMP).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa Ośrodka pozyskanych przez MAXCAMP jest umowa o świadczenie usług hotelarskich oraz związanych z pobytem na terenie Ośrodka. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa Ośrodka wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. MAXCAMP informuje, że zgoda może zostać́ w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność́ przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Celem, dla których MAXCAMP przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o realizację usług hotelowych lub innych wynikających z zawartych umów związanych z pobytem na terenie Ośrodka (np. wypożyczenie sprzęty rekreacyjna – sportowego, małego sprzętu AGD i RTV etc.) Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez MAXCAMP jest:
 4. dochodzenie ewentualnych roszczeń́ w związku z poniesioną przez MAXCAMP szkodą wyrządzoną przez gościa Ośrodka lub osoby mu towarzyszące, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej;
 5. udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych;
 6. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości Ośrodka,
 7. kierowania informacji marketingowych o swoich produktach i usługach.
 8. MAXCAMP przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki kurierskiej,
  3. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
  4. urzędowi skarbowemu;
 9. Dane osobowe:
  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich oraz związanych z pobytem na terenie Ośrodka będą̨ przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń́ podatkowych lub roszczeń́ cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń́ nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.
 10. Każdy gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie MAXCAMP, MAXCAMP udostępnia adres e-mail rezerwacje@domkimaxcamp.pl a pomocą̨ którego można kontaktować́ się̨ w sprawie danych osobowych.
 11. Każdy gość́ ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest PUODO – Urząd Ochrony Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 12. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania i numeru telefonu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie oraz związanych z pobytem na terenie Ośrodka. Brak podania danych osobowych uniemożliwi MAXCAMP zwarcie umowy o usługi hotelarskie.
 13. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.